પ્રસ્તુત છે એક સંવેદનાસભર ટૂંકી વાર્તા – શીર્ષક છે : સંજુ દોડ્યો..

લેખિકા અને સ્વર – નીલમ દોશી

      1. Sanju Dodyo - Nilam Doshi

One thought on “સંજુ દોડ્યો.. – નીલમ દોશી

  1. Very good heart soul touching story. It is shame for our society. You’re doing great for our community. Thanks for your work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *