સર્જક : મનોજ ખંડેરિયા

પુસ્તક : ગઝલસંગ્રહ ‘હસ્તપ્રત’

સ્વર : અજિત મકવાણા

૧.

      1. Gazal 1 - Manoj Khanderia

૨.

      2. Gazal 2 - Manoj Khanderia

૩.

      3. Gazal 3 - Manoj Khanderia

૪.

      4. Gazal 4 - Manoj Khanderia

૫.

      5. Gazal 5 - Manoj Khanderia

૬.

      6. Gazal 6 - Manoj Khanderia

૭.

      7. Gazal 7 - Manoj Khanderia

૮.

      8. Gazal 8 - Manoj Khanderia

૯.

      9. Gazal 9 - Manoj Khanderia

૧૦.

      10. Gazal 10 - Manoj Khanderia

One thought on “હસ્તપ્રત – મનોજ ખંડેરિયા (ગઝલસંગ્રહ)

  1. ખૂબ સુંદર પ્રયાસ. અભિનંદન અને શુભેચ્છા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *