આમ્રપાલી – નગરવધુથી જનસામ્રાજ્ઞી

સ્વ. શ્રી પ્રકાશભાઈ પંંડ્યાની નવી અને અપ્રકાશિત નવલકથા પ્રસ્તુત છે ઑડિયો સ્વરૂપમાં..
લેખક – પ્રકાશ પંડ્યા, હર્ષદ દવે
સ્વર – અરુણા ચોકસી, ધૈવત જોશીપુરા, અશ્વિન મહેતા
ધ્વનિમુદ્રણ – ઋષભ સ્ટુડિયો, ગોત્રી રોડ, વડોદરા

પુસ્તકની પ્રસ્તાવના..

      1. 00-Prastavna

નવલકથાનુંં પ્રકરણ ૧

      2. 01-Chapter 01

નવલકથાનુંં પ્રકરણ ૨

      3. 02-Chapter 02

અક્ષરનાદ પર આ નવલકથા વાંચવા અહીં ક્લિક કરો..

2 Comments on “આમ્રપાલી – પ્રકાશ પંડ્યા”

  1. પ્રસ્તાવના અને પ્રકરણની ભાષા અને ધ્વનિ મુદ્રણ અદ્ભૂત છે.
    આગળના પ્રકરણો વાંચવાની અને સાભલવાની તીવ્ર ઝંખના છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar